REPAS 2021

roptic3Rekvalifikácia ako príležitosť k spolupráci uchádzačov o zamestnanie, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a vzdelávacích inštitúcií

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečuje poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu uchádzačom o zamestnanie.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má problém uplatniť sa na trhu práce, si môže zvoliť druh pracovnej činnosti, na ktorú sa chce rekvalifikovať a poskytovateľa rekvalifikácie, ktorý má požadovanú rekvalifikáciu zrealizovať.

Rekvalifikácia je zameraná na prípravu uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia vedomostí, schopností a zručností vo vzdelávacom (rekvalifikačnom) kurze, ktorý zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie. Rekvalifikáciu je možné absolvovať len na území Slovenskej republiky.

Nie je možné, aby si uchádzač o zamestnanie zvolil rovnakú rekvalifikáciu, akú mu v priebehu predchádzajúcich 5 rokov uhradil úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príspevok na rekvalifikáciu v zmysle § 54 ods. 1 písm. d) zákona o službách zamestnanosti (RE-PAS) alebo príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce v zmysle § 46 zákona o službách zamestnanosti.

Rekvalifikácia repas

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nepodporuje prostredníctvom príspevku na rekvalifikáciu vzdelávacie (rekvalifikačné) kurzy zamerané na špecializované manažérske kompetencie a projektové riadenie, rozvoj komunikačných a sociálnych zručností, vodičské oprávnenie typu B a vzdelávacie (rekvalifikačné) kurzy realizované dištančnou formou. Úrad práce taktiež nepodporí absolvovanie rekvalifikácie u uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú zároveň študentmi vysokej školy formou externého štúdia.

Uchádzač o zamestnanie si zabezpečí rekvalifikáciu, ktorá vyhovuje jeho potrebám, zámeru uplatniť sa na trhu práce, resp. ktorú požaduje potenciálny zamestnávateľ. Pri určovaní obsahu, rozsahu rekvalifikácie a pri výbere poskytovateľa rekvalifikácie sa uchádzač o zamestnanie zaväzuje dodržiavať hospodárnosť a efektívnosť výdavkov na príspevok na rekvalifikáciu. Zároveň je poskytovateľ rekvalifikácie povinný stanoviť primeranú cenu, t.j. takú, ktorá zodpovedá obvyklým cenám v danom mieste a čase, a dodržať zverejnené cenové limity (ODPORÚČANÉ MAXIMÁLNE CENOVÉ LIMITY-REPAS).

Uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny si sám z verejne dostupných vzdelávacích (rekvalifikačných) kurzov vyberie konkrétnu rekvalifikáciu, o ktorú má záujem, a predloží úradu práce, sociálnych vecí a rodiny požiadavku na predpísanom formulári, vrátane príloh (POŽIADAVKA NA REKVALIFIKÁCIU).

Požiadavka má dve hlavné časti:

  • časť A – Požiadavka uchádzača o zamestnanie na rekvalifikáciu, ktorú vyplní uchádzač o zamestnanie,
  • časť B – Potvrdenie poskytovateľa požadovanej rekvalifikácie, ktoré na žiadosť uchádzača o zamestnanie vyplní a potvrdí vybraný poskytovateľ rekvalifikácie,
  • súčasťou požiadavky je príloha „Vyhlásenie“, ktorú vyplní uchádzač o zamestnanie.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má záujem o rekvalifikáciu, je povinný:

  1. Predložiť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny kompletne vyplnenú požiadavku v dostatočnom časovom predstihu s ohľadom na predpokladaný začiatok rekvalifikácie tak, aby mal úrad časový priestor na jej administratívne spracovanie a posúdenie.
  2. Nastúpiť na rekvalifikáciu v stanovenom termíne rekvalifikácie, resp. najneskôr do 60 kalendárnych dní od vystavenia potvrdenia poskytovateľa rekvalifikácie.

Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú požiadavku schváli, uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu a vystaví RE-PAS.

RE-PAS je potvrdenie, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne uchádzačovi o zamestnanie príspevok na rekvalifikáciu, ktorú zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie.

interviewtime.jpeg

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí uchádzačovi o zamestnanie 100 % nákladov na rekvalifikáciu (kurzovné), maximálne však len do výšky uvedenej v dohode o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu a v RE-PASe, na základe písomnej žiadosti o úhradu príspevku na rekvalifikáciu podanej do podateľne úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo na oddelenie poradenstva a vzdelávania. Oprávnenými výdavkami uchádzača o zamestnanie nie sú výdavky na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny neposkytuje ani príspevok na služby pre rodinu s deťmi.

Základné informácie k možnosti získania príspevku na rekvalifikáciu sú uvedené pre uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v informačnom letáku.

Podrobnejšie informácie o poskytovaní príspevku na rekvalifikáciu je možné získať na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Súbory na stiahnutie:
Poziadavka_na_rekvalifikaciu-1
Informacny_letak-1
Odporúčané maximálne cenové limity – čiselnik kurzov

Zdroj: www.upsvar.sk
Video: youtube.com

Viac informácií a potrebné tlačivá najdete priamo na stránke UPSVAR

 

Comments are closed.