PRIHLÁSIŤ sa na KURZ

PRIHLÁSIŤ sa na KURZ

5. októbra 2015
/ / /
Comments Closed

Elektrikár § 20, § 21, § 22, § 23 Collage elektrikar

Elektrikár je odborník, ktorého pracovná činnosť súvisí s elektrickým vedením a tiež s prevádzkou slaboprúdových a silnoprúdových elektrických prístrojov. Vo svojej pracovnej činnosti tieto vedenia či prístroje montuje, opravuje a nastavuje. Venuje sa tiež bezdrôtovým prenosovým systémom. Aby bol schopný tieto činnosti vykonávať musí absolvovať vzdelávanie v elektrotechnickom študijnom odbore s praxou.

Elektroinstalation-3Realizované kurzy a skúšky odbornej spôsobilosti v zmysle vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.:

Poučený pracovník – § 20

Realizované kurzy sú určené pracovníkom bez elektrotechnického vzdelania, ktorí v rámci svojej činnosti prichádzajú do styku s elektrickým zariadením na ktorom pracujú alebo ho obsluhujú v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

Elektrotechnik – § 21, § 22, § 23

Realizované kurzy sú určené pracovníkom elektrotechnického učebného, alebo študijného odboru, ktorí majú odbornú prax uvedenú v prílohe č.11 vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z.

1. § 21 – elektrotechnik
2. § 22 – samostatný elektrotechnik
3. § 23 – elektrotechnik na riadenie činnosti

Aké podmienky musíte spĺňať, ak sa chcete prihlásiť na kurz ?

Uchádzač môže byť zaradený do kurzu ak dovŕšil vek 18 rokov a doloží :
4. potvrdenie lekára o duševnej a telesnej spôsobilosti
5. kópiu vysvedčenia o dosiahnutom odbornom vzdelaní elektrotechnickom (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom)
6. verifikovaný doklad o dĺžke odbornej praxe

Stupeň odb. spôsobilosti vzdelanie do 1000 V nad 1000 V
Elektrotechnik (§ 21)
pre činnosti vykonávané na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu
vyučený
ÚSO
prax nie je potrebná
Samostatný elektrotechnik (§ 22)
pre činnosti vykonávané na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu
vyučený
ÚSO
1 rok 2 roky
Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo
na riadenie prevádzky (§ 23)

pre činnosti vykonávané na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu
vyučený
ÚSO
4 roky
3 roky
2 roky
5 rokov
4 roky
3 roky

Ako sa na kurz môžete prihlásiť ?

Kontaktujte nás telefonicky na tel.č. 0948 667 151 alebo vyplnte online prihlášku. Po jej kompletnom vyplnení a odoslaní Vám obratom príde e-mail so všetkými podrobnými informáciami o kurze.

PRIHLÁSENIE DO KURZU

Collage elektrikar 2

Základný kurz Elektrikárov obsahuje:

– oboznámenie sa zo základnými Zákonmi č.124/2006 Z.z., č.125/2006 Z.z., č.311/2001 Z.z., č.355/2007 Z.z.
– oboznámenie sa s vyhláškou č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími. elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
– oboznámenie sa s normami STN, STN EN, potrebných k odbornej spôsobilosti na výkon danej profesie

Podrobnejší obsah školení, podľa konkrétneho typu zamerania Elektrikárov – §21 A,B,C,D; §22 A,B,C,D; §23 A,B,C,D si máte možnosť stiahnuť na odkazoch.

Opakované školenie elektrikárov sa vykonáva v intervale 1 x za 24 mesiacov v zmysle STN.

Opakované školenie elektrikárov obsahuje:

  • informácie o zmenách všeobecne týkajúcich sa výkonu činnosti
  • zmeny právnych predpisov, noriem STN, STN EN a Vyhlášky
  • zmeny technologických postupov ovplyvňujúcich prácu elektrikárov
  • aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri činnosti elektrikára
  • konzultácie o vzniknutých situáciách elektrikárov z praxe

Aktualizačnú odbornú prípravu elektrikárov sa vykonáva v intervale 1 x za 5 rokov. Pokiaľ nedodržíte tento termín, Váš preukaz stráca v zmysle zákona platnosť.

Aktualizačná odborná príprava  elektrikárov:

– informácie o zmenách všeobecne týkajúcich sa výkonu činnosti
– zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci týkajúce sa postupov ovplyvňujúcich prácu Elektrikárov
– oboznámenie sa o možných zmenách v normách STN, STN EN a Vyhlášky
– zmeny technologických postupov ovplyvňujúcich prácu Elektirkárov
– aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri činnosti Elektrikára

Školenie je možné vykonať aj vo Vašich priestoroch, školí sa pomocou projektora.

Collage elektrikar 1

Comments are closed.