Služby BTS a PO

Collage ABT consulting Viazač bremien 1

Povinnosťou každého zamestnávateľa v rámci zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je aj zriadenie bezpečnostnotechnickej služby.

Túto povinnosť Vám pomôžeme naplniť prostredníctvom našich kvalifikovaných a skúsených pracovníkov:
  • spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov
  • výkon školení zamestnancov v predpísaných termínoch
  • odborné poradenstvo pre zamestnávateľa, ako aj ostatných vedúcich zamestnancov
  • identifikácia a posudzovanie rizík
  • návrh OOPP
  • účasť a odbornú pomoc pri šetrení pracovných úrazov
  • výkon previerok pracovísk zamestnávateľa s identifikáciou nedostatkov a návrhom na zlepšenie zisteného stavu (preventívna kontrolná činnosť)
  • zastupovanie pri styku s orgánmi štátnej správy
  • dohľad nad plnením povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP, kontrolu stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách

Comments are closed.