PRIHLÁSIŤ sa na KURZ

PRIHLÁSIŤ sa na KURZ

5. októbra 2015
/ / /
Comments Closed

Žeriavnik a viazač bremien

KURZ VIAZAČA BREMIEN

Collage ABT consulting Viazač bremien

Určite viete, že každá osoba, ktorá upína alebo nejakým iným spôsobom uväzuje, zavesuje bremeno pomocou viazacích prostriedkov, môže túto činnosť vykonávať iba pokiaľ je na túto činnosť odborne spôsobilá a svoju odbornú spôsobilosť vie preukázať platným preukazom vydaným akreditovanou osobou. Takýto preukaz môžete získať aj u nás.

Kurzu viazača bremien sa môžete zúčastniť ak dovŕšite 18 rokov s odpovedajúcim zdravotným stavom, potvrdeným lekárom na prihláške. Po úspešnom ukončení kurzu, získate preukaz viazača bremien.

Kurzy viazačov bremien:

 • Základný  kurz viazačov bremien
 • Opakované školenie (1 x za 12 mesiacov)
 • Aktualizačná odborná príprava v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z., (min. 1 x za 5 rokov)

Zo zákona 124/2006 Z.z. o BOZP vyplýva zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu s viazacími a závesnými prostriedkami, len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz viazača bremien. Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť vždy pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku. Základné  školenie a aktualizačnú odbornú prípravu viazača bremien môže vykonávať fyzická, alebo právnická osoba, ktorá má na túto činnosť vydané oprávnenie v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. § 27.

afag

Aké podmienky musíte spĺňať, ak sa chcete prihlásiť na kurz ?

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť – (max. 6 mesiacov platná od vydania lekárskeho potvrdenia)
 • absolvovať kurz s overením vedomosti

Ako sa na kurz môžete prihlásiť ?

Kontaktujte nás telefonicky na tel.č. 0948 667 151 alebo vyplnte online prihlášku. Po jej kompletnom vyplnení a odoslaní Vám obratom príde e-mail so všetkými podrobnými informáciami o kurze.

Školenie je možné vykonať aj vo Vašich priestoroch, školí sa pomocou projektora.

Základný kurz vykonávame v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z., vyhl. MPSVaR SRč. 356/2007 Z.z. a STN na území celej Slovenskej republiky.

Na základnom kurze viazača bremien získate informácie o:

1, všeobecných požiadaviek týkajúcich sa výkonu činnosti viazača bremien;

2, osobitných požiadaviek;

 • so zameraním na prevádzku a obsluhu zdvíhacieho zariadenia týkajúce sa výkonu, činnosti viazača bremien,
 • viazania, zavesovania a uchopenia bremien vrátane zásad  komunikácie s obsluhou zdvíhacieho zariadenia,

3, praktická časť.

Platnosť Preukaz viazača bremien je na celom území SR, platí  u všetkých zamestnávateľov a je majetkom osoby, ktorej meno a priezvisko je v ňom uvedené.

Collage ABT consulting Viazač bremien 1

Opakované školenie viazačov bremien sa vykonáva v intervale 1 x za 12 mesiacov v zmysle STN.

Opakované školenie Viazača bremien sa skladá :

 1. všeobecných požiadaviek týkajúcich sa výkonu činnosti viazača bremien;
 2. rozbory úrazovosti a porušovania bezpečnostných predpisov
 3. zmeny technologických postupovm ovplyvňujúcich žeriavovú dopravu, rozbor havárií na pracoviskách

Aktualizačnú odbornú prípravu viazača bremien vykonávame v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. Každý viazač bremien je povinný absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu minimálne 1 x za 5 rokov. Pokiaľ nedodržíte tento termín, Váš preukaz stráca v zmysle zákona platnosť.

Aktualizačná odborná príprava Viazača bremien sa skladá :

 1. zmeny v požiadavkách všeobecne týkajúcich sa výkonu činnosti viazačov bremien;
 2. zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci týkajúce sa problematiky VTZ zdvíhacích so zameraním na výkon činnosti viazača bremien;
 3. rozbory úrazovosti a porušovania bezpečnostných predpisov
 4. zmeny technologických postupovm ovplyvňujúcich žeriavovú dopravu, rozbor havárií na pracoviskách

Ponúkame Vám :

 • získanie preukazu viazača bremien, EU certifikát (preklad preukazu)
 • opakované školenia 1 x 12 mesiacov
 • aktualizačnú odbornú prípravu (zákon 124/2006 Z.z § 16. , 1 x za 5 rokov)
 • odborné poradenstvo v oblasti viazania a zavesovania bremien
 • vydanie Duplikátu preukazu, ak ste základný kurz absolvovali u nás.
 • evidenia a automatické upozornenie na potrebu opakovaného školenia alebo AOP.

zeriavnik uvod

KURZ ŽERIAVNIKA

Žeriav je stroj na dvíhanie a prenášanie ťažkých bremien. Pracuje na princípe sústavy kladiek, ktoré znižujú silu potrebnú na vyzdvihnutie nákladu. Rameno žeriava je spravidla možné otáčať a posúvať, čím dochádza k presúvaniu bremena. Žeriav sa využíva všade tam, kde je potreba manipulovať s ťažkými bremenami, najčastejšie v stavebníctve, strojárskom a hutníckom priemysle, doprave a pod.

Obsluhovať žeriav môže iba osoba odborne spôsobilá, ktorá svoju odbornosť preukazuje platným preukazom. Výchova a vzdelávanie obsluhy žeriavov sa vykonáva s prihliadnutím na druh žeriavu.

Školenia žeriavnikov zdvíhacích zariadení sa môže zúčastniť osoba staršia ako 18 rokov, zdravotne spôsobilá . Po úspešnom absolvovaní školenia Vám bude vydaný preukaz, alebo písomný doklad na Vami vybrané zdvíhacie zariadenia.

Školenia na VTZ zdvíhacie podľa platnej legislatívy na území SR NEobsahujú praktické zacvičenie. Praktické zacvičenie vieme zabezpečiť na požiadanie.

Zo zákona 124/2006 Z.z. o BOZP vyplýva zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu so zdvíhacími zariadeniami, žeriavmi len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz žeriavnika zdvíhacích zariadení, žeriavov. Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť vždy pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.

Collage ABT consulting kurz Žeriavnikov

Školenie žeriavnikov zdvíhacích zariadení :

 • Základné kurzy na VTZ zdvíhacie (autožeriavnikov, mostových žeriavnikov, obsluhovateľov plošín, kladkostrojov….) pre všetky typy zdvíhacích zariadení
 • Rozširovací kurz na VTZ zdvíhacie (ak ste už na daný typ VTZ Z absolvovali základný kurz) pre všetky typy zdvíhacích zariadení
 • Opakované školenie (1 x za 12 mesiacov)
 • Aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z., (min. 1 x za 5 rokov)

Vyhláška č.508/2009 Z.z. upravuje bezpečnosť vyhradených technických zdvíhacích zariadení. V §17 určuje povinnosť zabezpečiť školenie žeriavnikov, osobám, ktoré tieto zdvíhacie zariadenia obsluhujú. Preukaz žeriavnika a plošinára sa vyžaduje u zdvíhacích zariadení skupiny A a B, pričom u mobilných a vežových žeriavov výľožníkového typu a pohyblivej pracovnej plošiny s motorovým pohonom vykonáva skúšku Oprávnená právnická osoba, preukaz vydáva Inšpektorát práce. My Vám zabezpečíme školenie a odbornú prípravu na skúšku. Po teoretickej časti Vám zabezpečíme preskúšanie inšpektorom. Po preskúšaní podávame žiadosť na vydanie preukazu na INŠPEKTORÁT PRÁCE, ten ma 30 dní na vydanie preukazu. V cene kurzu je zarátaný poplatok za teoretickú časť , preskúšanie inšpektorom a 5 EUR kolo na vydanie preukazu Inšpektorátom práce.

V ponuke je aj medzinárodný preukaz pre obsluhu vežových a mobilných žeriavov Aa a obsluhu pohyblivých pracovných plošín skupiny Ab pre prácu v celej Európe. Pri ostatných typoch vyhradených technických zariadení zdvíhacích zabezpečujeme odbornú prípravu, preskúšanie aj vystavenie preukazov a dokladov. Vykonávame tiež opakované školenia a aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z.

Aké podmienky musíte spĺňať, ak sa chcete prihlásiť na kurz ?

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania)
 • aktuálna fotografia 3 x 3,5 cm (len pri medzinárodných certifikátoch)

Ako sa  na kurz môžete prihlásiť ?

Kontaktujte nás telefonicky na tel.č. 0948 667 151 alebo vyplnte online prihlášku Po jej kompletnom vyplnení a odoslaní Vám obratom príde e-mail so všetkými podrobnými informáciami o kurze.

Obsluhu žeriavov rozdeľujeme do skupín, na každú je potrebné mať odbornú spôsobilosť. 

1. Aa – Obsluha mobilného žeriavu (autožeriav)

Základný kurz obsluhy mobilného žeriava vykonávame v priebehu celého kalendárneho roka. Každý účastník obdrží nasledovné informácie:

Základný kurz žeriavnika mobilného žeriava sa skladá :

 • o výkone činnosti osôb na obsluhu mobilného žeriavu
 • osobitné požiadavky so zameraním na
  a) konštrukciu a funkciu bezpečnostných zariadení
  b) prevádzku, obsluhu a údržbu technických zariadení
  c) poskytovanie prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom

Po preskúšaní podávame žiadosť na vydanie preukazu na INŠPEKTORÁT PRÁCE, ten ma 30 dní na vydanie preukazu. V cene kurzu je zarátaný poplatok za teoretickú časť , preskúšanie inšpektorom a 5 EUR kolo na vydanie preukazu Inšpektorátom práce.

Opakované školenia sa vykonávajú 1 x za 12 mesiacov.

Aktualizačná odborná príprava sa vykonáva najmenej 1 x za 5 rokov.

 

2. Obsluha mostového žeriavu

Základný kurz obsluhy mostového žeriavu vykonávame v priebehu celého kalendárneho roka. Každý účastník obdrží nasledovné informácie:

 • všeobecné požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy SR
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o obsluhe mostového žeriavu vyplývajúce z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o činnosti viazača bremien z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o signáloch pri obsluhe zdvíhacích zariadení z STN
 • Poznatky z praxe, najčastejšie príčiny úrazov, nehôd a havárií.

Po vykonanom základnom kurze a úspešnom overení vedomostí, je každému účastníkovi vydaný doklad na obsluhu mostového žeriavu.

Opakované školenia sa vykonávajú 1 x za 12 mesiacov.

Aktualizačná odborná príprava sa vykonáva najmenej 1 x za 5 rokov.

Žeriavnik triedy A1, A2, A3, A4 a diaľkové ovládanie

– žeriavy mostové a zdvíhadla s motorvým pohonom ovládané zo zeme s nosnosťou nad 5t (A1)
– žeriavy mostové, konzolové, portálové ovládané z koša alebo kabíny (A2)
– žeriavy mostové, konzolové, portálové so zariadením pre uchopenie bremena (A3)
– žeriavy mostové, konzolové, portálové špecialneho použitia v sťažených podmienkach – zlievareň… (A4)

3. Obsluha portálového žeriavu

Základný kurz obsluhy portálového žeriavu vykonávame v priebehu celého kalendárneho roka. Každý účastník obdrží nasledovné informácie:

 • všeobecné požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy SR
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o obsluhe portálového žeriavu vyplývajúce z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o činnosti viazača bremien z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o signáloch pri obsluhe zdvíhacích zariadení z STN
 • Poznatky z praxe, najčastejšie príčiny úrazov, nehôd a havárií.

Po vykonanom základnom kurze a úspešnom overení vedomostí, je každému účastníkovi vydaný doklad na obsluhu portálového žeriava.

Opakované školenia sa vykonávajú 1 x za 12 mesiacov.

Aktualizačná odborná príprava sa vykonáva najmenej 1 x za 5 rokov.

4. Obsluha konzolového žeriavu

Základný kurz obsluhy konzolového žeriavu vykonávame v priebehu celého kalendárneho roka. Každý účastník obdrží nasledovné informácie:

 • všeobecné požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy SR
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o obsluhe konzolového žeriavu vyplývajúce z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o činnosti viazača bremien z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o signáloch pri obsluhe zdvíhacích zariadení z STN
 • Poznatky z praxe, najčastejšie príčiny úrazov, nehôd a havárií.

Po vykonanom základnom kurze a úspešnom overení vedomostí, je každému účastníkovi vydaný doklad na obsluhu portálového žeriavu.

Opakované školenia sa vykonávajú 1 x za 12 mesiacov.

Aktualizačná odborná príprava sa vykonáva najmenej 1 x za 5 rokov.

Výchovu a vzdelávanie vykonávame na základe akreditácie NIP, ktorý nám na túto činnosť vydal oprávnenie. V prípade záujmu o účasť v niektorom z našich kurzov žeriavnikov nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0948 667 151 alebo mailom na abtconsulting@abtconsulting.sk

Školenie vykonávame aj na tieto skupiny

Ab – pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom a výškou zdvihu nad 1,5 m

Ac – výťah a zdvíhacia plošina, ktorá je trvalou súčasťou budovy a objektu, a to

 1. osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb
 2. nákladný výťah s prístupom osôb do klietky
 3. nákladný výťah so zakázanou prepravou osôb
 4. zdvíhacia plošina s povolenou dopravou osôb a nákladu

Ad – stavebný výťah

 1. na prepravu osôb a nákladu
 2. nákladný s prístupom osôb na nosnú plošinu

Ae – regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho presuvňa 

Ah – výsuvný rebrík s motorovým pohonom

Ai – zariadenie technickej zábavnej činnosti, napríklad lunaparku a iného zábavného zariadenia, s motorovým pohonom

Aj – pohyblivé javiskové zariadenie s motorovým pohonom

Ak – zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na zdvíhanie osôb pri nastupovaní alebo vystupovaní z vozidla

plošiny pohyblivé

Ba – zariadenie, ktorým je

 1. žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane
 2. vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien

Bb – zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie

Bc – prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A a skupiny B, a to

 1. zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO
 2. zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napríklad magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a)

Bd –  špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to

 1. zdvíhacia rampa
 2. zdvíhacia plošina
 3. stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla
 4. zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu

Be – nákladný stavebný výťah bez prístupu osôb na nosnú plošinu
Bf – zvislé posuvné brány s motorovým pohonom a výškou zdvihu nad 2,7 m

Bh – javiskové zariadenie s ľudským pohonom

Bi – schodiskový výťah a zvislá zdvíhacia plošina určené na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu

Collage ABT consulting žeriavníci

Comments are closed.